Tất cả những gì chúng ta cần cho cuộc sống…

December 14, 2010

Truyện kiều

Filed under: Thơ ru con — kieuvan84 @ 2:21 pm
Tags: ,

Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

.Trải qua một cuộc bể dâu

,Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

.Lạ gì bỉ sắc tư phong,

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen

.————-

Đầu lòng hai ả tố nga,Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.

Mai cốt cách tuyết tinh thần,Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.Vân xem trang trọng khác vời,

Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.Hoa cười ngọc thốt đoan trang,Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.Kiều càng sắc sảo mặn mà,So bề tài sắc lại là phần hơn

.Làn thu thủy nét xuân sơn,Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.Một hai nghiêng nước nghiêng thành,

Sắc đành đòi một tài đành họa hai.Thông minh vốn sẵn tính trời,Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm.Cung thương làu bậc ngũ âm,Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.Khúc nhà tay lựa nên xoang,

Một thiên Bạc mệnh lại càng não nhân.Phong lưu rất mực hồng quần,Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.

Êm đềm trướng rủ màn che,Tường đông ong bướm đi về mặc ai.Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.Cỏ non xanh tận chân trời,Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

Thanh minh trong tiết tháng ba,Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.

Gần xa nô nức yến anh,Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.Dập dìu tài tử giai nhân,Ngựa xe như nước áo quần như nêm.Ngổn ngang gò đống kéo lên,Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay.

Tà tà bóng ngả về tây,Chị em thơ thẩn dan tay ra về.Chàng Vương quen mặt ra chào,Hai kiều e lệ nép vào dưới hoa.Nguyên người quanh quất đâu xa,Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh

.Nền phú hậu bậc tài danh,Văn chương nết đất thông minh tính trời.Phong tư tài mạo tót vời,Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa.Người đâu gặp gỡ làm chi,Trăm năm biết có duyên gì hay không?

“Cậy em, em có chịu lời,”Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.725./ “Giữa đường đứt gánh tương tư,”Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.”Kể từ khi gặp chàng Kim,”Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề.”Sự đâu sóng gió bất kỳ,730./ “Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai!”Ngày xuân em hãy còn dài,”Xót tình máu mủ, thay lời nước non.”Chị dù thịt nát xương mòn,”Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.735./ “Chiếc thoa với bức tờ mây,”Duyên này thì giữ vật này của chung.”

Dù em nên vợ nên chồng,”Xót người mệnh bạc, ắt lòng chẳng quên.”Mất người còn chút của tin,740./ “Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.”Mai sao dù có bao giờ.”Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.”Trông ra ngọn cỏ lá cây,

“Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.745./ “Hồn còn mang nặng lời thề,”Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai;”Dạ đài cách mặt khuất lời,”Rảy xin chén nước cho người thác oan.”Bây giờ trâm gẫy gương tan,

750./ “Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân.”Trăm nghìn gửi lại tình quân,”Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi.”Phận sao phận bạc như vôi,”Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.

755./ “Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!”Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!”

Trước lầu Ngưng-bích khóa xuân,Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.Bốn bề bát ngát xa trông,Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,Tin sương luống những rày trông mai chờ.Bên trời góc bể bơ vơ,Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.Xót người tựa cửa hôm mai,

Quạt nồng ấp lạnh những đó giờ?Sân Lai cách mấy nắng mưa,Có khi gốc tử đã vừa người ôm.Buồn trông cửa bể chiều hôm,Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa.Buồn trong ngọn nước mới sa,Hoa trôi man mác biết là về đâu?Buồn trông nội cỏ dàu dàu,Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,Âầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.625..

Hỏi tên rằng: Mã Giám sinh.Hỏi quê, rằng: Huyện Lâm Thanh cũng gần.Quá niên trạc ngoại tứ tuần,Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.Trước thầy sau tớ lao xao630.. Nhà băng đưa mối rước vàolầu trang.Ghế trên ngồi tót sỗ sàng,Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra.Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,

Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng !635.. Ngại ngùng giợn gió esương,

Nhìn hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.Mối càng vén tóc bắt tay,Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai.Đắn đo cân sắc cân tài,640.. ép cung cầm nguyệt, thửbài quạt thơ.Mặn nồng một vẻ một ưa,

Bằng lòng khách mới tùy cơ dặt dìu.Rằng: Mua ngọc đến Lam Kiều,Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường ?645.. Mối rằng: đáng giá nghìnvàng,Gấp nhà nhờ lượng người thương dám nài.Cò kè bớt một thêm hai,Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm.Một lời thuyền đã êm dằm

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: